Sveriges viktigaste företag

Samhalls uppdrag är att utveckla personer med funktionsnedsättning genom arbete. Genom att producera efterfrågade varor och tjänster åt Samhalls kunder ges de möjlighet att gå från utanförskap till ett arbete. På så sätt skapas en unik kombination av samhällsekonomisk lönsamhet, utvecklad arbetsförmåga hos medarbetarna och en möjlighet för företagets kunder att ta ett samhällsansvar.

Kundnytta

Samhall erbjuder konkurrenskraftiga tjänster inom allt från städning till industriarbeten eller äldreomsorg. Företagets bredd, såväl geografiskt som medarbetarnas kompetensområden, gör att Samhall kan vara en stabil partner till svenskt näringsliv och offentlig sektor.

Genom att anlita Samhall kan företagets kunder få sina behov tillgodosedda samtidigt som de tar socialt ansvar och bidrar till ett bättre Sverige. På så sätt adderar Samhall ett unikt mervärde till sina kunder.

Läs mer om Samhalls kunderbjudande

sweprod-henrik_svensson

”Samhall nyckeln till vår framgång”

2007 hade Gotlandsföretaget sju anställda när man på prov tog in tre extra från Samhall i två månader. Fram tills i dag har Sweprod växt mer än tiofalt och över 50 personer från Samhall arbetar i produktionen.

Läs om Samhalls samarbete med Sweprod

Medarbetarnytta

Målet för Samhall är att varje medarbetare ska utveckla sin arbetsförmåga och på sikt få ett arbete utanför Samhall. Genom att utföra efterfrågade arbeten på den öppna arbetsmarknaden byggs både stolthet och yrkeskunnande.

Bredden inom Samhalls arbetsuppgifter och det faktum att arbetsgivare i olika branscher rekryterar medarbetare direkt från Samhall skapar nya möjligheter för personer som tidigare stått långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs om Samhalls uppdrag att utveckla medarbetare genom arbete

Asa_Carina1-1600x800

Engagerade parhästar

Deras gemensamma hästintresse ledde Åsa Rosén vidare. Tillsammans med sin personalledare, områdeschefen Carina Olsson, fann de drömjobbet i en hästbutik vid travbanan i Bollnäs.

Läs om Åsa och Carina

Samhällsnytta

Genom att stärka medarbetare i deras resor från utanförskap till en arbetsgemenskap skapar Samhall stor samhällsekonomisk lönsamhet. När medarbetare matchas till efterfrågade arbeten kan Samhall lyfta fram och synliggöra deras förmågor och utvecklingsmöjligheter.

Tack vare företagets bredd, storlek och geografiska spridning utgör Samhall en viktig del av svensk arbetsmarknadspolitik. I konkurrens med andra aktörer på marknaden kan Samhall konkret visa på de förmågor och talanger som personer med funktionsnedsättning representerar.

Genom att matcha rätt person till rätt arbete skapar Samhall nya värden för kunder, medarbetare och för samhället i stort.

En del av Samhalls matchningsarbete kallas för Samhallmetoden och kan ses som både ett arbetsverktyg och som en ledningsfilosofi. Genom Samhallmetoden säkerställs att medarbetarens förmågor och förutsättningar matchas mot arbetsuppgifter där de kan få störst utväxling.

Genom att bortse från hinder och bara se till de förmågor och kompetenser som arbetsuppgiften kräver blir den utförd på ett korrekt och kvalitativt sätt samtidigt som medarbetaren ges möjlighet till utveckling i arbete som passar just denne. I grund och botten handlar det om att se talanger och förmågor och utifrån dessa matcha rätt person till rätt arbete. Då skapas stora värden för såväl kunder som för medarbetare och för samhället i stort.

 

1. Resurser vi behöver för vår verksamhet

Kunder

Samhall har cirka 6 000 kunder inom allt från verkstadsindustri till äldreomsorg. Genom arbete i kundernas uppdrag ges Samhalls medarbetare möjlighet att utveckla sina arbetsförmågor.

Medarbetare

Samhalls medarbetare med funktionsnedsättningar anvisas till företaget via Arbetsförmedlingen. De har olika bakgrunder och erfarenheter, men har gemensamt att de kan arbeta. Oavsett funktionsnedsättning så har man fått anställning på Samhall för att man kan bidra på arbetsmarknaden. Under 2015 fick 5068 personer ett nytt jobb eller en praktikplats på Samhall. Totalt hade Samhall 22 423 medarbetare vid 2015 års utgång.

Värderingar

Samhalls vision är ett samhälle där alla personer ses som tillgångar på arbetsmarknaden. Övertygelsen om att alla människor har talanger och förmågor genomsyrar hela verksamheten.

Kapital

Samhalls ingående kapital består av intäkter från de affärer som Samhall vinner i konkurrens med andra företag samt den statliga merkostnadsersättningen som företaget får för de merkostnader som det arbetsmarknadspolitiska uppdraget medför. Den statliga merkostnadsersättningen uppgick år 2015 till 4,4 miljarder kronor.

Verk­samhets­­mål

Som ägare fastställer den svenska staten årligen mål för Samhalls verksamhet. Dessa stadgar bl.a. hur många anställda bolaget ska ha samt hur många anställda som varje år bör lämna Samhall för arbete hos andra arbetsgivare.

2. Samhalls verksamhet

Arbetsförmåga och yrkeskunnande

Genom att skatta medarbetarnas arbetsförmågor och yrkeskunnande kan Samhall säkerställa att rätt kompetenser finns i kunduppdragen och ge medarbetare möjlighet att utvecklas genom arbete.

Matchning

Medarbetarnas arbetsförmåga och yrkeskunnande matchas mot arbetskraven. Medarbetare med olika förmågor kan komplettera varandra och tillsammans utföra det aktuella uppdraget.

Arbetskrav

I dialog med Samhalls kunder identifieras och tydliggörs kraven på arbetsförmåga och yrkeskunnande för det aktuella arbetet.

3. Direkt påverkan

5068 personer fick nytt jobb eller praktik

Under 2015 skapade Samhall nya vägar till arbete för hela 5068 personer. 2683 personer fick en anställning i Samhalls uppdrag och 2385 personer deltog i praktik och arbetsträning hos Samhall.

1059 fick arbete hos andra arbetsgivare

Under 2015 valde 1059 medarbetare att lämna Samhall för ett arbete hos en annan arbetsgivare. Att medarbetare lämnar Samhall för nya arbeten är ett av företagets viktigaste mål. Ägarens mål för Samhall är att 1100 medarbetare varje år ska få ett nytt jobb.

Ökad ekonomisk trygghet för medarbetare

När Samhalls medarbetare går från utanförskap till en anställning på Samhall skapas nya möjligheter till självbestämmande. Alla Samhalls anställda har lön enligt kollektivavtal, vilket bidrar till en ökad ekonomisk trygghet.

Fler kan delta på arbets­­marknaden och utanför­skapet minskar

Genom Samhall bereds bredare grupper tillträde på arbetsmarknaden. Det skapar positiva effekter såsom en ökad mångfald och att fler personer ges möjlighet att bidra på arbetsmarknaden. När personer lämnar arbetslöshet för anställning i Samhall minskar även statens och kommunernas bidragskostnader och skatteintäkterna ökar.

4. Indirekt påverkan

Stärkt självkänsla och ökat yrkeskunnande

Samhalls medarbetare ges möjlighet att bygga arbetsförmåga och yrkeskunnande genom riktiga arbeten. 91 % av föregates medarbetare har ett dokumenterat yrkeskunnande inom en eller flera yrkesroller. Det bygger självkänsla och gör medarbetarna attraktiva för andra arbetsgivare.

Fler personer ges chansen att ta del av utvecklingsinsatser

När Samhalls medarbetare lämnar företaget för nya arbeten ges nya medarbetare möjlighet till utveckling i Samhalls kunduppdrag. Under 2015 fick 5068 nya medarbetare möjlighet att utvecklas hos Samhall.

Arbetsgivare ges möjlighet att ta ett socialt ansvar

Genom att anlita Samhall kan arbetsgivare inom svenskt näringsliv och offentlig sektor ta socialt ansvar och bidra till en bättre samhällsutveckling.

Trygg och stabil partner till näringsliv och offentlig sektor

Med verksamhet inom allt från verkstadsindustri till äldreomsorg, på mer än 200 orter, är Samhall en oerhört stabil partner till sina kunder. Ett samarbete med Samhall skapar trygghet och stabilitet.

Ökad självfinansiering – mer utveckling per skattekrona

När Samhall utvecklar sin affärsverksamhet ökar samhällsnyttan per skattekrona. Då Samhalls lönekostnader och andra uppdragsrelaterade konstnader ökar, samtidigt som den statliga ersättningen varit oförändrad under en längre tid, har Samhall kraftigt ökat sin självfinansiering och därmed erbjudit mer verksamhet för skattebetalarnas pengar.

En ökad mångfald på arbetsmarknaden

Genom Samhall breddas mångfalden på arbetsmarknaden. Detta skapar positiva effekter i form av nya perspektiv och infallsvinklar – men bidrar också till att mildra de demografiska utmaningar svensk arbetsmarknad står inför. Genom Samhall får vi en bredare och långsiktigt hållbar arbetsmarknad.